പാദപൂജ

പ്രണവസാധനയും വാസനയും

പ്രണവോച്ചാരണംകൊണ്ട് ശരീരത്തില്‍ സ്വരൈക്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും അതാതിന്റെ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. വിഷയങ്ങള്‍ നാമരൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമാണ്. ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയവ്യാപാരം സൂക്ഷ്‌മേന്ദ്രിയമായ മനസ്സില്‍ അതാതിനനുഗുണമായ ഭൂതമാത്രാപ്രതിചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ പ്രതിചലനങ്ങള്‍...

Read more

പ്രപഞ്ചവും ഭൂതമാത്രാസ്പന്ദനങ്ങളും

പ്രപഞ്ചത്തില്‍ സ്ഥൂലങ്ങളായും സൂക്ഷ്മങ്ങളായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ശക്തിപ്രവാഹങ്ങളും ഭൂതമാത്രകളുടെ സ്പന്ദനങ്ങളാകുന്നു. ഓരോ വസ്തുവിനും പ്രവാഹത്തിനുമുള്ള ശക്തിക്രമം വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് വസ്തുക്കള്‍ക്കു തമ്മില്‍ സ്പന്ദനംകൊണ്ടുള്ള സവിശേഷതയുണ്ട്. ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊരു...

Read more

പ്രണവസ്വരൂപനായ ഗുരുനാഥന്‍

ഈശ്വരന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രഭാവത്തെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ശബ്ദബീജമാകുന്നു പ്രണവം. പ്രകര്‍ഷേണ നവംനവങ്ങളായതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അറിവിന്റെ സ്വരൂപമായതുകൊണ്ടും ''പ്രനവം'' (പ്രണവം) എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ''സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാവസ്ഥകളെ പലതരത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ടു മക്കളെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം...

Read more

താമസീശ്രദ്ധ

താമസീശ്രദ്ധ ഒരു തരത്തില്‍ നിരുപദ്രവമെന്ന് പറയാം. നിഷ്‌ക്രിയത്വമാണതിന്റെ സ്വഭാവം. ആലസ്യം സ്വാഭാവികമാണ്. രാഗദ്വേഷങ്ങള്‍ അതില്‍നിന്നുണരുമ്പോള്‍ മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളു. കരിമ്പാറയില്‍ കൊത്തിയെടുത്ത ശിലാവിഗ്രഹംപോലെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുംഭകര്‍ണനെ ഉണര്‍ത്തുന്നതുവരെ താമസീശ്രദ്ധ...

Read more

രാജസീശ്രദ്ധ

രാജസീശ്രദ്ധാവൃത്തിയ്ക്കടുത്തുള്ള ഉദാഹരണങ്ങള്‍ രാവണനിലും ശൂര്‍പണഖയിലും അതുപോലുള്ള മറ്റു രാക്ഷസന്മാരിലും പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ''നക്തഞ്ചരാധിപസോദരി രാമനെ ശ്രദ്ധിച്ച കാരണമാപത്തിതൊക്കവെ വര്‍ധിച്ചുവന്നിതു മറ്റില്ല കാരണം'' - എന്ന് അധ്യാത്മരാമായണം രാക്ഷസികളുടെ മുറവിളിയായി...

Read more
Page 3 of 3 1 2 3

പുതിയ വാർത്തകൾ