സനാതനം

ദേവിയുടെ സമ്മോഹനഭാവം ഒരു യുദ്ധതന്ത്രം

(ഭാഗം-1) പണ്ട് ശുംഭനെന്നും നിശുംഭനെന്നും പേരായ രണ്ട് പ്രതാപികളായ ദൈത്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ സഹോദരന്മാര്‍ ആയിരുന്നു. ത്രിലോകങ്ങളെയും അവര്‍ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി. നിഷ്‌കാസിതരായ ദേവന്മാര്‍ ഹിമാലയത്തില്‍ ചെന്ന് സര്‍വ്വഭൂതജനനിയായ...

Read more

ദീപാവലി

ദീപാവലി എന്ന വാക്ക് ദീപ്+ആവലി എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടായതാണ്. ആവലി എന്നാല്‍ 'പംക്തി'. ഇപ്രകാരം 'ദീപാവവലി എന്ന വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം ദീപങ്ങളുടെ പംക്തി എന്നാണ്. ദീപാവലി...

Read more

അഗ്നിഹോത്രത്തിലെ വിധിനിഷേധങ്ങള്‍

ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി ഇവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍. തന്റെ തപോമയമായ ജ്ഞാന ശക്തികൊണ്ട് സര്‍വ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരന്‍ ഇവയെ സൃഷ്ടിച്ചു. ''തദൈക്ഷത'' ''സോകാമയത'' തത്തപോകരുത'' ജ്ഞാനം,ഇച്ഛ,ക്രിയ ഇവയുടെ...

Read more

ഗുരുപൂര്‍ണിമയും ഗുരുവിന്റെ മഹത്വവും

എന്താണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സവിശേഷത? ഗുരു-ശിഷ്യ പരമ്പര തന്നെ! ഗുരുവില്ലാതെ യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ല. ഇതു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഭാരതീയ സംസ്‌കാരം!

Read more

ശ്രീരാമനവമി

ശ്രീവിഷ്ണുവിന്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീരാമന്റെ ജന്മ ദിവസമാണ് ശ്രീരാമനവമിയായി അഘോഷിക്കുന്നത്. ചൈത്ര മാസത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷത്തിലെ നവമി ദിവസത്തെയാണ് ശ്രീരാമനവമി എന്നു പറയുന്നത്. എല്ലാ ശ്രീരാമ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും...

Read more

വിഷു

ഓണം കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തിലെ സുപ്രധാന ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വിഷു. ഹൈന്ദവമായ ആചാരമാണെങ്കിലും ഈ സന്ദര്‍ഭത്തിന് മറ്റു പല സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. പ്രാചീനകാലത്ത് വിഷു ദിനമാണ് കേരളത്തിന്‍റെ വര്‍ഷാരംഭ...

Read more

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മഹത്വം

'അഖണ്ഡജ്ഞാനാനന്ദ സ്വരൂപനായ സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിലകപ്പെട്ട് സ്വസ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ ജന്മാദി ദുഃഖസമുദ്രത്തില്‍ കിടന്ന് വലയുന്ന ജീവരാശികളെ അനുഗ്രഹിപ്പാന്‍ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ച ഒരവതാരവിഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിഗുരുദേവന്‍.

Read more

ദീപാവലി

ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് ദീപാവലി. അത് തിന്മയുടെ മേല്‍ നന്മ കൈവരിച്ച വിജയത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ എങ്ങും ഈ ആഘോഷമുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലും ബംഗാളിലും ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം...

Read more

നവരാത്രി

ഭാരതത്തില്‍ എന്നും ആദ്ധ്യാത്മിക ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ഋഷി തുല്യരായ ഒട്ടേറെ മഹാത്മാക്കളുടെ ജന്മം കൊണ്ടും കര്‍മ്മം കൊണ്ടും പവിത്രമാണ് നമ്മുടെ ജന്മഭൂമി. ഈശ്വരഭക്തിക്ക് ഭാരതീയ ജനഹൃദയങ്ങളില്‍...

Read more

രാമായണം എന്ന ഇതിഹാസം – രാമായണത്തിലൂടെ

ഭരണകര്‍ത്താക്കളും ഭരണീയരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സമ്പത്തിനേക്കാള്‍ ത്യാഗത്തില്‍ അധിഷ്‌ഠിതമായിരിക്കുന്നു. രാജസപ്രൗഢിയുടെ പരാജയവും സാത്ത്വികഗുണത്തിന്റെ പരിവേഷവും രാമായണപരാമര്‍ശം സുവ്യക്തമാക്കുന്നു.

Read more
Page 2 of 67 1 2 3 67