സനാതനം

വിഷുവിന്റെ മഹത്ത്വം

'വിഷു' എന്ന സംസ്‌കൃത വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം 'തുല്യം' എന്നാണ്. വിഷുവിന് പകലും രാത്രിയും തുല്യ മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും. 'ഉരുളി' പ്രകൃതിയുടെ പ്രതീകമാണ്. അതില്‍ കാലപുരുഷനായ ഭഗവാന്‍ വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു.

Read more

ശ്രീമഹാഗണപതി: അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങള്‍

'ഗണ' എന്നാല്‍ 'പവിത്രകം', അതായത് 'ചൈതന്യത്തിന്റെ കണങ്ങള്‍' എന്നാണ്; 'പതി' എന്നാല്‍ 'സ്വാമി', അതായത് 'കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നവന്‍'. ചുരുക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ഗണപതി എന്നാല്‍ 'പവിത്രകങ്ങളുടെ സ്വാമി' എന്നാണര്‍ഥം.

Read more

രാമായണത്തിലെ സാഹോദര്യം – രാമായണത്തിലൂടെ

മാനവസാഹോദര്യത്തിന് മകുടോദാഹരണമാണ് രാമലക്ഷ്മണന്മാരും ഭരതശത്രുഘ്‌നന്മാരും കാഴ്ചവച്ചത്. സമ്പത്തും സാമ്രാജ്യവും അധികാരമോഹവും ധര്‍മത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനും വഴിമാറിക്കൊടുത്ത അനുഭൂതിയാണ് മേല്‍പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരിലൂടെ നാം അനുഭവിക്കുന്നത്.

Read more

ഭാര്യാഭര്‍തൃബന്ധം – രാമായണത്തിലൂടെ

കര്‍മനിരതവും ധര്‍മോന്മുഖവുമായ ജീവിതത്തെ പുറംതള്ളുവാന്‍ രാമായണമഹാസന്ദേശം അനുവദിക്കുകയില്ല. ആര്യനും അനാര്യനും ആഢ്യനും അനാഢ്യനും രാമസങ്കല്‌പത്തില്‍ ധര്‍മോപാധികളാണ്‌.

Read more

ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ മഹത്വം

'അഖണ്ഡജ്ഞാനാനന്ദ സ്വരൂപനായ സര്‍വ്വേശ്വരന്‍ അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിലകപ്പെട്ട് സ്വസ്വരൂപത്തെ അറിയാതെ ജന്മാദി ദുഃഖസമുദ്രത്തില്‍ കിടന്ന് വലയുന്ന ജീവരാശികളെ അനുഗ്രഹിപ്പാന്‍ സ്വേച്ഛയാ സ്വീകരിച്ച ഒരവതാരവിഗ്രഹം തന്നെയാണ് ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമിഗുരുദേവന്‍.

Read more

ശിവോപാസനയുടെ സവിശേഷതകളും ശാസ്ത്രവും

ദേവീ-ദേവന്മാരെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരുന്നാല്‍ ഭഗവാനില്‍ കൂടുതല്‍ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയും ഈ വിശ്വാസം പിന്നീട് ദൃഢമാകുകയും ദേവതോപാസനയും സാധനയും നല്ല രീതിയില്‍ നടക്കുകയും ചെയ്യും.

Read more

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – ലീലാസരോവരാദി തീര്‍ത്ഥ മാഹാത്മ്യം (II)

ഭഗവന്മന്ദിരത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് കൃഷ്ണകുണ്ഡം! അവിടെ സ്‌നാനം ചെയ്യുന്നവന്‍ സര്‍വ്വപാപവിമുക്തനാകും! ആ തീര്‍ത്ഥം ഭഗവത്തേജസ്സില്‍ നിന്നുല്പന്നമായതാണ്. കൃഷ്ണകുണ്ഡത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്‍ സ്വയം' എന്നുവേണം കരുതാന്‍!

Read more

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – ലീലാസരോവരാദി തീര്‍ത്ഥ മാഹാത്മ്യം

ബുദ്ധിയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ആകാശത്തില്‍ ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാല്‍ക്കരിക്കുന്നവന്‍ സര്‍വ്വജ്ഞമായ ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തില്‍ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളേയും ഒന്നിച്ചനുഭവിക്കുന്നു. തൈത്തിരീയോപനിഷത്തിലെ ഒരു മന്ത്രമാണിത്.

Read more

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – മഹാരാസം കണ്ട കൃഷ്ണപത്‌നിമാര്‍ – 2

രാധാകൃഷ്ണപ്രേമം അദ്വിതീയവും അനവദ്യവുമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണപ്രിയമാര്‍ക്ക് മഹാരാസം കാണണമെന്ന ആഗ്രഹവും അത് ഭഗവാന്‍ സാധിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാണ് കഥാന്ത്യത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം!

Read more

അമാനുഷികനായ ആചാര്യന്‍ – സഹസ്രകിരണന്‍

സാധുജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യവശാലല്ലാതെയും അനേകം അമാനുഷിക പ്രവൃത്തികള്‍ സ്വാമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യജീവികളായ ചിലരെ തക്കതായ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു വിവേകികളാക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയുള്ളവയായിരുന്നു ആ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികള്‍.

Read more
Page 2 of 66 1 2 3 66

പുതിയ വാർത്തകൾ