സനാതനം

ശ്രീ സത്യാനന്ദസരസ്വതീ പഞ്ചകം

1. ദീര്‍ഘശ്‌മശ്രുജടാധരോര്‍ദ്ധ്വഫലകം കര്‍മോജ്വലം നിര്‍മലം കാഷായാംബരധാരിണം ദ്യുതിധരം ഭൂതിപ്രഭാവേശ്വരം ഭാഷാപോഷണവാങ്‌മയോത്തമധിയം ശ്രീരാമദാസാപ്രിയം സര്‍വോത്‌കൃഷ്‌ടഗുരുത്വമാര്‍ഗപഥികം സത്യസ്വരൂപം ഭജേ.

Read more

പാദപൂജ – ഗുരുപരമ്പരയുടെ വീക്ഷണരീതി

``കര്‍ണധാരം ഗുരും പ്രാപ്യ'' എന്നുള്ള ആപ്‌തവാക്യം ഗുരുവിന്റെ ചുമതലയേയും ഉത്തരവാദിത്തത്തേയും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ``ഗുരൂണാം ച ഹിതേ യുക്തഃ തത്ര സംവത്സരം വസേത്‌'' - ഗുരുവിന്റെ സംരക്ഷണത്തില്‍ ഗുരുസേവ...

Read more

പാദപൂജ – ആചാര്യാശ്രയം

പാദപൂജ – ആചാര്യാശ്രയം അധ്യായം – 1 ജഗദ്‌ഗുരു സ്വാമി സത്യാനന്ദ സരസ്വതി അവിനാശിയും സത്യസ്വരൂപവുമായ ബ്രഹ്മസങ്കല്‌പം കര്‍മമുക്തമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ടുമാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി മോക്ഷേച്ഛുവായ സാധകന്‍...

Read more

അഗ്നിഹോത്രത്തിലെ വിധിനിഷേധങ്ങള്‍

ആകാശം,വായു,അഗ്നി,ജലം,ഭൂമി ഇവയാണ്‌ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍. തന്റെ തപോമയമായ ജ്ഞാന ശക്തികൊണ്ട്‌ സര്‍വ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരന്‍ ഇവയെ സൃഷ്‌ടിച്ചു. ``തദൈക്ഷത'' ``സോകാമയത'' തത്തപോകരുത'' ജ്ഞാനം,ഇച്ഛ,ക്രിയ ഇവയുടെ സമഷ്‌ടി സ്വരൂപം തന്റെ ജ്ഞാനശക്തികൊണ്ട്‌...

Read more

“ധന്യമീയാത്ര” – കവിത

ദേവീരാഘവന്‍ നായര്‍ നിന്‍തിരുമൗലിയില്‍ ചൂടും പൂക്കളില്‍ ഒരു ദളമായി ഞാന്‍ തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ നിന്‍തിരുനെറ്റിയിലെ ഭസ്‌മച്ചാര്‍ത്തില്‍ ഒരു ധൂളിയായി ഞാന്‍ തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ നിന്‍ കണ്‌ഠമുതിര്‍ക്കും ഗാനവീചിയില്‍ ഒരു രാഗമായി...

Read more

ഗുരുസങ്കല്‌പവും കര്‍മവും ഗുരുശരീരവ്യാപ്‌തി

സാമാന്യചിന്തയില്‍ സര്‍വശരീരങ്ങളും പഞ്ചഭൂതാത്മകങ്ങളാണ്‌. അവയ്‌ക്ക്‌ സത്വം-രജസ്സ്‌-തമസ്സ്‌ എന്നീ ഗുണങ്ങളുടെ (ത്രിഗുണങ്ങളുടെ) സ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയ്‌ക്ക്‌ ആനുപാതിക ക്രമമനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസവും അനുഭവപ്പെടും. ഇങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം രൂപം,ഗുണം,സ്വഭാവം എന്നീ പരിമിതികളുണ്ട്‌. എന്നാല്‍...

Read more

വാരണാവതത്തില്‍

കൗരവകുമാരന്‍മാരുടേയും പാണ്‌ഡവകുമാരന്‍മാരുടേയും ആയോധന പഠനവും അരങ്ങേറ്റവും കഴിഞ്ഞ്‌ ഹസ്‌തിനപുരം ആഹ്ലാദ ഘോഷങ്ങളില്‍ നിന്നും മുക്തമായപ്പോള്‍ രാജകൊട്ടാരവും ശാന്തിയില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്നു. എന്നാല്‍ ആയോധന കലാ പാടവപ്രദര്‍ശനത്തില്‍ അര്‍ജ്ജുനന്‍ സര്‍വരുടേയും...

Read more
Page 68 of 69 1 67 68 69

പുതിയ വാർത്തകൾ