സനാതനം

ശ്രുതിയും സ്‌മൃതിയും സ്‌ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും

ശ്രുതി എന്ന വാക്കിന്‌ കേള്‍വി എന്നാണ്‌ അര്‍ത്ഥം. സ്‌മൃതിയെന്നാല്‍ ഓര്‍മ്മയെന്നും അര്‍ത്ഥമാകുന്നു. കേള്‍ക്കുകയും ഓര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്‌ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകലബന്ധങ്ങളും നിലനില്‌ക്കുന്നത്‌. വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനില്‍ മാത്രമല്ല ശ്രുതിയും സ്‌മൃതിയും...

Read more

ശ്രീ സത്യാനന്ദ അഷ്‌ടോത്തരശതനാമ സ്‌തോത്രം

ഓം ശ്രീനീലകണ്‌ഠ സംലഗ്ന ഹൃദയായ നമോ നമ: ഓം ഗുരുപാദ മഹാപൂജാ ദീക്ഷിതായ നമോ നമ: ഓം പണിമൂലാംബികാ ധീരകുമാരായ നമോനമ: ഓം പാദപൂജാപരാനന്ദ ദര്‍ശനായ നമോ...

Read more

ശ്രീഗുരുപാദ അഷ്‌ടോത്തര ശതനാമ സ്‌തോത്രം

ഓം സീതാരാമാംഘ്രി സന്യസ്‌ത ഹൃദയായ നമോ നമഃ ഓം ബ്രഹ്മഹൈമവതോത്തുംഗ ശൃംഗസ്ഥായ നമോ നമഃ ഓം കനകാരുണ വര്‍ണ്ണശ്രീ കലിതായ നമോ നമഃ ഓം സര്‍വവേദാന്ത സിദ്ധാന്ത...

Read more

യോഗശാസ്‌ത്രവും ഗുരുനാഥനും

യോഗശാസ്‌ത്രവും ഗുരുനാഥനും പ്രപഞ്ചോല്‌പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതുമുതല്‍ തന്നെ മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. സംസ്‌കാരഭേദങ്ങള്‍ സമൂഹത്തിലുടലെടുത്തതും വിവിധചിന്താപദ്ധതികളായി വളര്‍ന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥവും ആഴവും കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ...

Read more

സാധകനും മനസ്സും – ബന്ധസ്വരൂപം`

``യാഗവ്രത തപോദാനവിധിധാനജ്ഞാനസംബന്ധോബന്ധ:'' യാഗം, വ്രതം, തപസ്സ്‌, ദാനം വിധി, വിധാനം എന്നിവയുടെ ജ്ഞാനത്താലുളവാകുന്ന സങ്കല്‌പവും ബന്ധമായിത്തന്നെയാണ്‌ പറയപ്പെടുന്നത്‌.

Read more

സാധകനും മനസ്സും – ബന്ധസ്വരൂപം

``ദേവമനുഷ്യാദ്യുപാസനാകാമസങ്കല്‌പോ ബന്ധഃ'' ഉപാസന ഉപാസകന്റെ അര്‍പ്പണമനോഭാവമാണ്‌. ഉപാസകന്റെ അര്‍പ്പണമനോഭാവമാണ്‌. ഉപാസകന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ഉപാസനയെന്ന കര്‍മം ഉപാസ്യത്തില്‍ ലയിക്കുകയും ഉപാസകനും ഉപാസ്യവും താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Read more

സാധകനും മനസ്സും – ബന്ധസ്വരൂപം

`ബന്ധ ഇതി ച'' എന്നു തുടങ്ങുന്ന മന്ത്രങ്ങള്‍ ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്‌. ``അനാദ്യവിദ്യാവാസനയാ ജാതോളഹമിത്യാദി സങ്കല്‌പോ ബന്ധഃ'' തുടക്കം നിശ്ചയിക്കാനാകാത്ത അവിദ്യാവാസനകൊണ്ട്‌ ഞാനെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഞാന്‍ ജനിക്കുന്നു,

Read more

ശ്രീരാമനവമി സന്ദേശം

അനവദ്യങ്ങളായ അവതാരകഥകളും അനുഭൂതികരങ്ങളായ ദര്‍ശനങ്ങളും ഹിമവദ്‌ഗിരിഗഹ്വരങ്ങളില്‍ നിന്ന്‌ ഇന്നും മുഴങ്ങുന്ന പ്രണവധ്വനിയുടെ സന്ദേശങ്ങളും കൊണ്ട്‌ പവിത്രതയാര്‍ന്ന ഭാരതഭൂവിന്റെ പരിപാവന സന്ദേശം വിളംബരം ചെയ്യുന്ന മഹാപുരുഷന്റെ ജന്മദിനമായ ശ്രീരാമനവമി...

Read more

സാധകനും മനസ്സും

`മനോമത്തഗജേന്ദ്രസ്യ വിഷയോദ്യാനചാരിണഃ നിയന്ത്രണേ സമര്‍ത്ഥോളയം നിനാദ നിശിതാങ്കുശ'' - എന്ന്‌ ഹഠയോഗപ്രദീപിക മനസ്സിനെ വിഷയോദ്യാനത്തില്‍ വിഹരിക്കുന്ന മത്തഗജേന്ദ്രനോട്‌ തുസ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

Read more

പാദപൂജ – സാധകനും മനസ്സും

മനസ്സിതന്നെയാണ്‌ ചരാചരരൂപത്തില്‍കാണുന്ന സര്‍വവും. മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന അമനീഭാവം അഥവാ സങ്കല്‌പശൂന്യത്വമെന്ന അവസ്ഥയില്‍ ദൈ്വതഭാവം ഉണ്ടാകുകയില്ല.

Read more
Page 66 of 69 1 65 66 67 69

പുതിയ വാർത്തകൾ