Home » Archives by category » സനാതനം (Page 3)

ശുദ്ധം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ശുദ്ധം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ആത്മാവു ശുദ്ധമാണ്. അതില്‍ കലര്‍പ്പില്ല. അനാത്മവസ്തുക്കള്‍ യാതൊന്നും അതില്‍ പൂരളുന്നില്ല. അതില്‍ പുരളാനായി അന്യപദാര്‍ത്ഥം യാതൊന്നുമില്ല. സ്‌ക്രീനില്‍ സിനിമ കാണുന്നതു പോലെയാണ് പരമാത്മാവില്‍ ലോകത്തെ നാം ദര്‍ശിക്കുന്നത്.

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – ഗോപീഭൂഃ മാഹാത്മ്യം

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – ഗോപീഭൂഃ മാഹാത്മ്യം

ശ്രീ നാരദന്‍ ബഹുലാശ്വനോട് മറ്റൊരു മാഹാത്മ്യക പറയാന്‍ തുടങ്ങി. ഗോപീ ജനാവാസസ്ഥാനമായ പുണ്യഭൂമിയുടെ മഹിമാനം! 'മഹാരാജാവേ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തകളായ കൃഷ്ണഗേഹികളുടെ വാസസ്ഥമാണ് 'ഗോപീഭുഃ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – രൈവതാചല മാഹാത്മ്യം II

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – രൈവതാചല മാഹാത്മ്യം II

നാരദന്‍, യാദൃച്ഛികമായി, ശൈലരൂപിയായ മേധാവിയുടെ അടുക്കലെത്തി ദ്വാരകാ മാഹാത്മ്യമാണ് ഋഷിവര്യന്‍, അചലവരനോടുപറഞ്ഞത്. അതോടെ ശൈലത്തിന് ദ്വാരകയിലേക്കു പോയാല്‍ കൊള്ളാമെന്ന താല്പര്യം വളര്‍ന്നു. ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പരിണാമമാണ്.

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്‌തോത്ര വ്യാഖ്യാനം

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്‌തോത്ര വ്യാഖ്യാനം

എല്ലാറ്റിനും മേല്‍നില്‍ക്കുന്നവളും വേദങ്ങളിലൂടെമാത്രം ഒട്ടെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാനാവുന്നവളും വിന്ധ്യപര്‍വതത്തില്‍ വസിക്കുന്നവളുമാണു ദേവി. വിധികല്‍പിക്കുന്നവളും വേദങ്ങളുടെ ഉറവിടവും ജഗന്മോഹിനിയായ വിഷ്ണുമായയും വിലാസവതിയുമാണ്.

ആത്മസ്വരൂപം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ആത്മസ്വരൂപം  –  ലക്ഷ്മണോപദേശം

ശരീരമോ മനസ്സോ ബുദ്ധിയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ പ്രാണനോ ഒന്നുമല്ല ആത്മാവ്. അവയുടെ ചേര്‍ച്ച മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഉത്പന്നവുമല്ല. ഇവയെല്ലാമുണ്ടാക്കിയും നിലനിര്‍ത്തിയും നിയന്ത്രിച്ചും ഇവക്കെല്ലാമതീതമായി കുടികൊള്ളുന്ന ബോധമാണ് ആത്മാവ്.

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – രൈവതാചല മാഹാത്മ്യം

ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ – രൈവതാചല മാഹാത്മ്യം

ഞാന്‍ ഏകവും വിശുദ്ധബോധാകാരവുമായ ചൈതന്യമാണ്. ഈ ഭാവനയാകുന്ന അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അജ്ഞാനവനത്തെ ദഹിപ്പിക്കണം) എന്നാണ് അഷ്ടാവക്രമുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താന്‍ ശരീരമോ ഇന്ദ്രിയമോ മനസ്സോ അല്ല. ജാതിയോ പദവിയോ അല്ല. ആത്മസ്വരൂപന്‍ മാത്രമാണ്.

ക്രോധജയം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ക്രോധജയം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

വിദ്യാഭ്യാസം സഫലമാകണമെങ്കില്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ത്തന്നെ വഴിക്കുണ്ടാകാവുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ മുന്‍കൂട്ടിക്കണ്ടു പരിഹാരം കാണണം. കാമ, ക്രോധ, മോഹ, മദ, മത്സര്യാദികളാണ് വിദ്യാമാര്‍ഗ്ഗത്തിലെ ശത്രുക്കള്‍. അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും കരുത്തന്‍ ക്രോധമാണ്.

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്‌തോത്ര വ്യാഖ്യാനം

ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമസ്‌തോത്ര വ്യാഖ്യാനം

കടമ്പിന്‍പൂവ് ദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. കദംബവനം ദേവിക്ക് ഇഷ്ടവാസസ്ഥാനവുമാണല്ലോ. മംഗളാഗിയും മംഗളപ്രദയുമാകയാല്‍ ദേവി കല്യാണിയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്നു മുഴുവന്‍ ഉല്‍ഭവസ്ഥാനമായ കിഴങ്ങോ വേരോ (കന്ദം) ആണ്. മാത്രമല്ല കാരുണ്യസാരം കരകവിയും മട്ടില്‍ നിറഞ്ഞകടലുമാണ്.

ഗോമതീ സിന്ധു സംഗമ തീര്‍ത്ഥം – ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ

ഗോമതീ സിന്ധു സംഗമ തീര്‍ത്ഥം – ഗര്‍ഗ്ഗഭാഗവതസുധ

മറ്റു കൃതികളിലൊന്നിലും കാണാത്ത ഒരു വിചിത്രകഥയാണ് ഗോമതീ സിന്ധുസംഗമ മാഹാത്മ്യം! ഭാഗവത മാഹാത്മ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധുന്ധുകാരീ ചരിതത്തിനും ഭാഗവതാന്തര്‍ഗ്ഗതമായ അജാമിളോപാഖ്യാനത്തിനും ഇക്കഥയോട് സൂക്ഷ്മ സാദൃശ്യം കാണാം.

ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ഭാരതീയ വിദ്യാഭ്യാസം – ലക്ഷ്മണോപദേശം

ആത്മാവാണു ഞാനെന്ന അറിവാണു വിദ്യ. അതുണ്ടാകാനുള്ള പരിശീലനമാണു വിദ്യാഭ്യാസം. ആദ്ധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ അറിവുകള്‍ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആത്മബോധം വളരുംവിധമായിരിക്കണം.